Universitate

Universitate

Universitatea Agora din municipiul Oradea, înființată și acreditată prin Legea nr. 59/2012 se identifică prin următoarele elemente:

1) Denumirea oficială conform Legii nr. 59/2012: Universitatea Agora din municipiul Oradea; 2) Categoria: Instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și utilitate publică; 3) Denumirea scurtă: Universitatea Agora; 4) Acronim: UAO; 5) Sediul: Piața Tineretului nr. 8, cod poștal 410526, Oradea, județul Bihor, România; 6) Motto: „Acces la succes!” 7) Ziua universității: 17 martie; 8) Site-ul universității: www.univagora.ro; 9) Însemne: emblemă; sigiliu; drapel (emblema universității pe fond alb); ținută de ceremonie: robă și tocă.

Carta universitară

Carta Universităţii Agora , elaborată pe baza Legii 1/2011 - cu modificările şi completările ulterioare la nivelul anului 2019 - și a legislației subsecvente este documentul fundamental pe baza căruia va funcționa Universitatea Agora din municipiul Oradea în perioada 2020-2024. Carta Universității Agora (2019, avizată de Direcția Generală Juridică din MEC): PDF

Misiune = f (Viziune, Valori)

Misiunea

Art. 2. (1) Misiunea Universităţii Agora se articulează pe viziunea iniţială a fondatorilor, care i-au ales ca nume, nu întâmplător, un simbol al democraţiei. Spiritul democratic al Agorei a fost şi va fi vectorul director al dezvoltării sale şi îi va aduce şi în viitor plusvaloare inovatoare, dinamism şi o dezvoltare armonioasă. În viziunea lor, fondatorii au înţeles că încurajarea gândirii şi exprimării libere şi îndrăzneţe a studenţilor şi a cadrelor didactice şi de cercetare în Agora, deschiderea spre cooptarea în structurile de conducere a unor profesionişti şi personalităţi ştiinţifice şi culturale din exterior, poate duce la atingerea sau chiar depăşirea în scurt timp a performanţelor unor instituţii academice mai mari şi cu o tradiţie mai îndelungată.

(2) Universitatea Agora îşi asumă misiunea de a transmite studenţilor săi spiritul Agorei, bazat pe valorile democraţiei şi umanismului transdisciplinar, spirit pe care absolvenţii, la rândul lor, să-l propage mai departe în societate. Pornind de la acumulările prezente şi valorificarea potenţialului intern, cu deschidere spre colaborări externe, Universitatea Agora îşi propune să adauge valori noi cunoaşterii umane, prin promovarea şi încurajarea cercetării-dezvoltării-inovării, asumându-și o misiune de educaţie şi cercetare ştiinţifică, astfel încât să devină recunoscută, în mediul academic românesc şi internațional, ca un model eficient al accesului la succes prin spirit antreprenorial.

(3) Universitatea Agora îşi propune să devină un centru cultural şi civic, menit să contribuie la formarea şi difuzarea valorilor culturii naţionale şi universale, la promovarea pluralismului opţiunilor, la dezvoltarea culturii politice şi civice, iar prin absolvenţii săi şi prin cercetarea ştiinţifică proprie să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor obţinute de comunitatea din vestul României.


Obiective = (Misiune):

Art. 3. Pentru realizarea misiunii sale, universitatea şi-a stabilit următoarele obiective:


(1) Fiind o universitate axată pe educaţie și cercetare științifică, cu un stil de învățământ centrat pe student şi cercetare orientată pe valorificarea valenţelor individuale şi de grup, își propune:

a) practicarea unor metode şi mijloace de predare-învăţare moderne, bazate pe implementarea în activitatea didactică a tehnologiei e-learning la toate programele de studii universitare şi programele de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi la toate formele de învăţământ;

b) programele de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi la toate formele de învăţământ;

c) identificarea clară a obiectivelor programelor de studii universitare şi postuniversitare, precum şi evaluarea corectă a costurilor în raport cu beneficiile;

d) crearea unei culturi academice „Agora”, bazată pe democraţie, transdisciplinaritate, deschidere spre nou şi spre exterior, care să contribuie la eforturile comunității de ridicare a nivelului de cultură și civilizație a poporului român;

e) furnizarea către comunitate a unor specialiști cu înaltă ținută profesională, morală și civică; recunoaşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite pe plan local şi regional.

(2) Optimizarea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare, prin:

a) stabilirea unei strategii de cercetare științifică fundamentală și aplicativă în domeniile economic, juridic și social, desfășurată în colaborare cu alte universități și institute de cercetare din țară și din străinătate, orientată spre susținerea dezvoltării economice, sociale și culturale;

b) diseminarea şi valorificarea rezultatelor cercetării prin publicaţii, workshop-uri exploratorii, conferinţe şi constituirea de reţele de cercetare cu participanţi interni şi externi.

(3) Consolidarea şi extinderea relaţiilor cu mediul extern, atât cel ştiinţific, cât şi economic şi social prin:

a) consolidarea şi dezvoltarea unei culturi instituţionale şi manageriale responsabile, care să valorifice punctele tari acumulate, să fructifice oportunităţile şi să vegheze mereu la managementul eficient al riscurilor;

b) crearea unei culturi a calităţii cu tendinţa către excelenţă în educaţie şi eficienţă în cercetare-dezvoltare, evaluarea şi monitorizarea informatizată a calităţii şi luarea la timp a măsurilor care pot duce la optimizarea acesteia.Adresa (sediul social şi campusul universitar):Piaţa Tineretului, nr. 8 (colţ cu str. Şcoalelor, Oglinzilor și Miron Costin - Cartier Velenţa),

410526 Oradea, jud. Bihor 

Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513

Fax:+40 259 434 92, +40 359 101 032Adrese de e-mail:Secretariat: secretariat@univagora.ro, acte@univagora.ro

Rectorat: rectorat@univagora.roCum se ajunge la sediu?Din sensul giratoriu din centrul civic, din dreptul Colegiului Naţional „Emanuil Gojdu” se merge pe Calea Clujului (sens unic -->). După ce se trece de Maternitate, la a treia intersecţie se virează la dreapta, pe lângă Biserica Romano-catolică. Aici se desfăşoară toate activităţile administrative şi academice ale UAO. 

GPS: Lat. N: 47.048938421830755, Long. E: 21.950868387444626