Proiect SSP

Proiect SSP


FIŞĂ DE PROIECT

Fundaţia AGORA Oradea, in parteneriat cu SC FOCUS PLUS SRL, implementează, în perioada 07.05.2014 - 06.11.2015, proiectul “ Succes prin stagii de practica - SSP”, cofinanţat din Fondul Social European – FSE şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - POSDRU.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea abilităților de muncă ale studenților în vederea creșterii șanselor de ocupare și a integrării cu succes a acestora pe piața muncii. Efectul pozitiv al proiectului pe termen lung este dat de dezvoltarea aptitudinilor de munca ale persoanelor aflate în procesul de tranziție de la școală la viața activă. Facilitarea inserției tinerilor absolvenți pe piața muncii și creșterea gradului de ocupare datorită noilor competențe dobândite contribuie la dezvoltarea unei forțe de muncă productive.

Obiectivele specifice sunt:

1. Creșterea cooperării dintre mediul universitar și mediul de afaceri în vederea dezvoltării de programe de învățare prin muncă.

2. Optimizarea tranziției către piața muncii prin servicii de consiliere și orientare profesională de calitate

3. Ridicarea nivelului de pregătire practică în domeniul de specializare studiat pentru 480 de studenți din învățământului superior din regiunea Nord Vest

Activităţile principale ale proiectului includ:

1. Derularea unei campanii de informare, publicitate cu scopul de a asigura vizibilitatea, transparența și promovarea proiectului, a obiectivelor și a rezultatelor obținute, în rândul grupului țintă și a opiniei publice;

2. Dezvoltarea unei relații de parteneriat pe termen lung între mediul universitar și mediul de afaceri și organizații din regiunea Nord Vest în vederea unei inserții superioare a absolvenților pe piața muncii;

3. Organizarea stagiilor de practică în organizații pentru 480 de studenți, derularea unui program de asistență pentru coordonatori de practică/supervisori/tutori, orientarea celor 480 de studenți în derularea stagiilor de practică, selecția organizației cele mai potrivite în funcție de specializarea lor;

4. Consilierea și orientarea profesională a studenților pentru o tranziție mai bună de la educație la viața activă;

5. Derularea stagiilor de practică şi implementarea de instrumente de monitorizare şi evaluare a studenţilor pe perioada derulării stagiilor de practică.

Valoarea totală a proiectului este de 2.127.850,00 lei (98% finanţare nerambursabilă).

Pentru informaţii suplimentare:

Viorina Maria Judeu

Asistent manager

Număr de telefon: 0259 427398

Număr de fax: 0259 434925

Adresă de e-mail: viorina@univagora.ro