Procedura Peer-View

Procedura Peer-View


PROCEDURA PEER-REVIEW

Art.1. Prezenta procedură reprezintă unica modalitate de evaluare editorială a Editurii Universităţii AGORA în vederea publicării unei lucrări ştiinţifice sub sigla Editurii, cu respectarea dispoziţiilor art. 5 şi 6 din regulamentul Editurii.

Art.2. Procedura debutează prin depunerea de către autor a unei cereri scrise prin care se solicită publicarea, precum şi un curriculum vitae (în cazul autorilor care nu au mai publicat la editura noastră), ataşând totodată manuscrisul, precum şi o scurtă prezentare a acestuia într-o limbă de circulație internaţională.

Art.3. Primind cererea de publicare împreună cu manuscrisul, secretariatul tehnic al Editurii va înmâna manuscrisul Colegiului Executiv al editurii. Acesta se va asigura că materialul propus de către autor spre publicare întruneşte condiţiile de originalitate şi calitate ştiinţifică, iar în cazul articolelor, se verifică dacă acestea sunt însoţite de cuvinte cheie şi rezumat într-o limbă străină de cirulație internațională.

Art.4. Evaluarea propriu-zisă se va face de către doi referenți, membri ai comunităţii academice din România sau din străinătate, cu competenţă ştiinţifică în domeniul restrâns în care este inclus manuscrisul care face obiectul evaluării. Aceşti experţi sunt selectaţi exclusiv de către colegiul editorial, fără cunoştinţa autorului.

Art.5. Evaluarea se face pe baza unor fişe de recenzare (peer-review forms), pe care referenții le primesc împreună cu lucrările de analizat. Această fişă de recenzare va conţine în mod obligatoriu propunerea recenzorului cu privire la publicarea manuscrisului sub una din următoarele forme:

- acceptat la publicare;

- acceptat la publicare, dar cu modificări;

- respins.

Art. 6. Fişele de recenzare completate de către recenzori, împreună cu manuscrisul, vor fi restituite colegiului executiv care, împreună cu directorul editurii vor lua decizia de publicare sau nu a manuscrisului. În măsura în care se decide publicarea manuscrisului, prin această decizie vor fi stabilite şi condiţiile concrete de publicare, care vor fi transpuse în contractul de editare, ce se va încheia cu autorul manuscrisului.

Art. 7. Decizia de publicare se comunică secretariatului tehnic al Editurii, care va lua măsurile necesare pentru încheierea contractului de editare, pentru obţinerea numerotării internaţionale standardizate ISBN şi a descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, respectiv va trimite spre tipărire manuscrisul.

Art. 8. Prezenta procedură peer-review a fost adoptată azi, prin decizia nr. 23/01.06.2013 emisă de către Directorul Editurii Universităţii AGORA.