Admitere

REZULTATE DEFINITIVE DE ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE 
Studii universitare de licență
 • Drept PDF
 • Poliție locală PDF
 • Administrație publică PDF

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 
Studii universitare de licență
 • Management PDF
 • Contabilitate și informatică de gestiune PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 • Cadrul normativ privind organizarea admiterii (a se vedea la documente UAO)
 • Reglementări interne privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în cadrul UAO:
- Regulament privind organizarea admiterii la licență și master pentru anul universitar 2023-2024 (a se vedea la documente UAO - Reg. 31)

- Metodologia privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și de master pentru anul universitar 2023-2024 la FSJA
(a se vedea la documente UAO - Met. 8)

- Metodologia privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și de master pentru anul universitar 2023-2024 la FSE
(a se vedea la documente UAO - Met. 9)                             

- Procedura privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024 la FSJA
(a se vedea la documente UAO - Proc. 20)

- Procedura privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024 la FSE
(a se vedea la documente UAO - Proc. 38)

 • Comisii de admitere PDF
 • Comisii de transfer credite PDF
 • Comisia pentru soluționarea contestațiilor PDF

Universitatea Agora din municipiul Oradea, fondată în anul 2000, acreditată de ARACIS în 2010, înființată prin Legea 59/2012 face înscrieri la admiterea 2023 pentru facultățile:

 1. Facultatea de Științe Economice (FSE),
 2. Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA).
 • UAO organizează concurs de admitere pentru ciclul de studii universitare de licenţă şi pentru ciclul de studii universitare de master, la forma de învățământ cu frecvență.

Programe de studii universitare de licență

cf. H.G. 367/20.04.2023, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 342 bis/24.IV.2023

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

o Domeniul: Drept, Programul de studii: Drept (4 ani, IF, 240 ECTS, 75 locuri);

o Domeniul: Științe administrative, Programul de studii: Poliție locală (3 ani, IF, 180 ECTS, 80 locuri);

o Domeniul: Științe administrative, Programul de studii: Administrație publică (3 ani, IF, 180 ECTS, 90 locuri).


 Facultatea de Științe Economice

o Domeniul: Management, Programul de studii: Management (3 ani, IF, 180 ECTS, 60 locuri)

o Domeniul: Contabilitate, Programul de studii: Contabilitate și informatică de gestiune (3 ani, IF, 180 ECTS, 100 locuri)


Programe de studii universitare de master

cf. H. G. 356/20.04.2023, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 345 bis/25.IV.2023
 

Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Domeniul Drept (50 locuri):

o Științe penale și criminalistică (1 an, IF, 60 ECTS)

Facultatea de Științe Economice, Domeniul Management (50 locuri):

o Managementul resurselor umane (2 ani, IF, 120 ECTS)

o Managementul organizațiilor publice (2 ani, IF, 120 ECTS)


Documente necesare/utile la înscriere

 1. FIȘA ÎNSCRIERE LA LICENȚĂ/MASTERAT: ANEXA - FIȘA ÎNSCRIERE UAO PDF
 2. FIȘA ÎNSCRIERE LA POSTUNIVERSITAR: ANEXA - FIȘA ÎNSCRIERE UAO POSTUNIV PDF
 3. CERERE TRANSFER CREDITE ECTS (FSE): ANEXA - CERERE + FIȘA TRANSFER CREDITE ECTS FSE PDF
 4. CERERE TRANSFER CREDITE ECTS (FSJA): ANEXA - CERERE + FISȘ TRANSFER CREDITE ECTS FSJA PDF

Înscrieri online la concursul de admitere pentru anul universitar 2023 -2024

ÎNSCRIERI DE ACASĂ @ în 2 pași simpli

 1. Descărcaţi şi completaţi cu atenţie fișa de înscriere la concursul de admitere şi o salvaţi în calculatorul dumneavoastră.
 2. Scanați și transmiteţi prin e-mail, la adresa acte@univagora.ro, actele necesare înscrierii, fişa de înscriere completată, însoţite de copia ordinului de plată pentru taxa de înscriere.

* Taxa de înscriere este de 100 RON. Plata se va face în contul Universităţii Agora, CUI 30060500, RO70 BFER 2480 0001 0917 RO01, TECHVENTURES BANK S.A. Oradea, cod SWIFT BFERROBU
* Vă rugăm să verificaţi procesarea fişei dumneavoastră de înscriere. (solicitând o confirmare prin e-mail la acte@univagora.ro, sau telefonic la 0259 427 398, 0725586818.
* Candidații care se înscriu online au obligația de a depune la dosarul de înscriere toate actele necesare înscrierii (în original și/sau copie, conform mențiunilor de pe site-ul universității), până cel târziu la data confirmării locului, conform calendarului de admitere.

* Pentru protecția datelor personale actele se transmit la adresa acte@univagora.ro.
* Pentru scanarea documentelor cu telefonul mobil recomandam utilizarea aplicației Adobe Scan: PDF Scanner https://acrobat.adobe.com/us/en/mobile/scanner-app.html.

Informaţii suplimentare: Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513, +40725586818, secretariat@univagora.ro, secretariat.univagora@gmail.com.

Acte necesare la dosarul de înscriere

 1. Fișa de înscriere;
 2. Diploma de bacalaureat sau echivalentă (original, sau copie legalizată, ori copie certificată „conform cu originalul” în baza prezentării actului original). Pentru absolvenţii promoției curente este suficientă adeverinţa de absolvire;
 3. Diploma de licență sau echivalentă și suplimentul la diplomă - pentru inscrierea la studii universitare de master (original, sau copie legalizată, ori copie certificată „conform cu originalul” în baza prezentării actului original). Pentru absolvenţii promoției curente este suficientă adeverinţa de absolvire;
 4. Certificatul de naştere (copia și originalul, pentru confirmarea autenticității copiei la secretariat);
 5. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei, copia și originalul pentru confirmarea autenticității copiei la secretariat);
 6. Actul de identitate (copia și originalul pentru confirmarea autenticității copiei la secretariat);
 7. Două fotografii 3/4;
 8. Adeverinţă medicală (de la medicul de familie);
 9. Dovada achitării taxei de înscriere;
 10. Un dosar plic.

CALENDARUL ADMITERII

pentru anul universitar 2023 -2024

(1) Sesiunea I: 3 aprilie - 28 Iulie 2023

3 aprilie - 21 iulie ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

24 iulie  AFIŞAREA LISTELOR PROVIZORII DE ADMITERE

25 iulie  DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR ŞI SOLUŢIONAREA ACESTORA

25 - 27 iulie  CONFIRMAREA LOCURILOR

28 iulie  AFIŞAREA LISTELOR DEFINITIVE DE ADMITERE

(2) Sesiunea a II-a: 4 septembrie – 29 septembrie 2023

4 septembrie - 22 septembrie ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

25 septembrie AFIŞAREA LISTELOR PROVIZORII DE ADMITERE

26 septembrie DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR ŞI SOLUŢIONAREA ACESTORA

26-28 septembrie CONFIRMAREA LOCURILOR

29 septembrie AFIŞAREA LISTELOR DEFINITIVE DE ADMITERE


ADMITEREA LA PROGRAMUL DE STUDII POLIȚIE LOCALĂ

pentru anul universitar 2023-2024

VERIFICAREA APTITUDINILOR FIZICE

În cadrul admiterii la programul de studii POLIȚIE LOCALĂ verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu și se va nota cu admis/respins.

Sesiunea I: 24 IULIE 2023 ora 08:00
Sesiunea II: 25 SEPTEMBRIE 2023 ora 12:00

PROBE ȘI BAREME MINIME DE PROMOVARE:

Alergare de viteză: (50 m plat) 7’’2 bărbați, 8’’1 femei;

Alergare de rezistență: (1000 m) 3’45’’ bărbați, 4’10’’ femei.

Precizări tehnice:

Proba de alergare de viteză:

Se execută cu start din picioare,individual.

Cronometrul pornește la mișcarea piciorului candidatului.

Startul greșit se reia. La al doilea start greșit, candidatul este declarat „RESPINS”

Proba de alergare de rezistență:

Se execută cu start din picioare în serii de 5 candidați/ cronometru.


Notă:

 • Admiterea la studiile de licenţă/master, pe locurile cu taxă, se face pe baza mediei de la examenul de bacalaureat/licenţă (taxa se poate achita integral sau în rate eșalonate cu un adaos procentual).
 • În cadrul concursului de admitere la programul de studii „Poliţie locală” se va susţine o probă eliminatorie - probă sportivă - care constă în verificarea aptitudinilor fizice, probă ce se va nota cu calificativul admis/respins.

 • Candidații care posedă credite transferabile (au întrerupt studiile sau doresc să continue studiile), pot participa la concursul de admitere în anul I și apoi pot fi înmatriculați într-un an superior, cu aprobarea rectorului, pe baza recunoașterii creditelor transferabile de către Comisia de Transfer Credite.
 • Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

 • Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei.

 • Admiterea la studii universitare se susţine în limba română. În cazul candidaţilor la programele de studii şcolarizate în limba română și care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituţii de învăţământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, aceștia au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei. Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţă lingvistică candidații care prezintă acte de studii eliberate de instituţii de învăţământ din România (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior din sistemul naţional din România.

*********************************


PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Tot ce trebuie să știți pentru a respecta Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR)

Regulamentul General Privind Protecţia Datelor (GDPR) a fost creat cu scopul de a reglementa modul în care datele personale ale cetăţenilor Uniunii Europene sunt protejate de companii, precum şi de a înlocui actuala Directivă 95/46/EC Privind Protecţia Datelor.

Organizaţiile care îşi desfăşoară activitatea în Uniunea Europeană sau care prelucrează datele cetăţenilor UE trebuie să se asigure că sunt adaptaţi noului Regulament şi îl respectă, sau riscă să fie penalizaţi.

Puterea asupra datelor personale nu va mai aparţine organizaţiilor, ci însuşi cetăţenilor Uniunii Europene.

Detalii la https://eugdprcompliant.com/ro/

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea dispozițiilor imperative ale art. 5 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către personalul împuternicit de către rectorul Univesităţii Agora, cu respectarea obligației autorităților publice de a respecta și ocroti viața intimă, familială și privată.

În cadrul procesului de înscriere la admitere se colectează o serie de date cu caracter personal, motivația necesității acestor informații fiind explicată mai jos:

Nume: Colectarea numelui persoanei în cauză are ca scop eficientizarea procesului de identificare.

Prenume: Colectarea prenumelui persoanei în cauză are ca scop eficientizarea procesului de identificare.

Data nașterii: Colectarea datei nașterii persoanei în cauză are ca scop ca scop ușurarea procesului de identificare.

Localitatea nașterii: Colectarea localității de naștere a persoanei în cauză are ca scop ușurarea procesului de identificare.

Județul nașterii: Colectarea județului de naștere a persoanei în cauză are ca scop ușurarea procesului de identificare.

Telefon: Colectarea informației referitoare la numărul de telefon al persoanei în cauză are ca scop ușurarea și eficientizarea procesului de comunicare între Universitatea Agora și persoana în cauză.

Adresa de e-mail: Colectarea informațiilor digitale are ca scop eficientizarea procesului de comunicare, prin anunțare, organizare și contorizare a evenimentelor procesului de admitere.

Cetățenie: Colectarea informațiilor referitoare la cetățenia persoanei în cauză are ca scop eficientizarea procesului de identificare.

Media examenului de absolvire: Colectarea informațiilor referitoare la media examenului de absolvire a persoanei în cauză vizează stabilirea nivelului persoanei în clasamentul de admitere.


Înscrieri în Campusul Universităţii Agora

Persoana autorizată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi certificarea conformității cu orginalul este:


Jur. Roxana Denisa VIDICAN,

Secretar Șef Universitate

E-mail: secretariat@univagora.ro, secretariat.univagora@gmail.com, Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513, +40725 586 818

Pentru protecția datelor cu caracter personal, actele se transmit la adresa acte@univagora.ro.

Universitatea Agora are sediul social în ORADEA, Piaţa Tineretului, nr. 8 (colţ cu str. Şcoalelor).


Din sensul giratoriu situat în CENTRUL CIVIC, din dreptul Colegiului National „E. GOJDU”
se merge pe CALEA CLUJULUI (SENS UNIC -->).
După ce se trece de MATERNITATE,
la a treia intersecţie se ia la DREAPTA,
pe lângă BISERICA ROMANO-CATOLICĂ.
Aici se află CAMPUSUL UNIVERSITAR AGORA,
unde se desfăşoară toate activităţile administrative şi academice.

Vizitați și platforma noastră de e-learning (accesare cursuri de la distanță): Moodle