Calitate

Calitate


UAO: CalitateProrector pentru Educație și Calitate:

Conf.univ.dr. Gabriela BOLOGA

E-mail: prorector.educatie@univagora.ro, gabriela_bologa@univagora.ro

Cadre de la UAO în Registrul Național de Evaluatori ARACIS:

Departamentul de asigurare a calităţii (DAC, 2016-2020): PDF

Extrase din Cartă privind asigurarea calităţii

Art. 6. Autonomia universitară se înfăptuiește prin:

1) stabilirea strategiilor și a structurilor instituționale, organizarea, desfășurarea și perfecționarea continuă a calității procesului educațional și a activității de cercetare științifică;

2) elaborarea de reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea activității didactice, de cercetare științifică și administrative;

3) stabilirea programelor de studii universitare pe cicluri, a planurilor de învățământ, organizarea formelor de învățământ în conformitate cu exigențele realizării unui proces educațional modern, performant și competitiv;

4) alegerea și numirea, potrivit propriilor criterii, a cadrelor de conducere de la toate nivelurile;

5) selectarea și promovarea personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare științifică, tehnico-administrativ și a altor categorii de personal angajat;

6) conferirea titlurilor didactice, științifice și onorifice potrivit prevederilor legale și ale prezentei carte;

7) eliberarea actelor de studii;

8) orientarea și organizarea activității de cercetare științifică;

9) dezvoltarea cooperării și realizarea de schimburi interne și internaționale;

10) editarea și tipărirea cursurilor, manualelor, tratatelor, revistelor etc.

11) reglementarea conduitei membrilor comunității universitare;

12) stabilirea standardelor și a indicatorilor proprii de calitate;

Art. 8. (1) Universitatea acționează pentru formarea unei culturi a calității, promovând și asigurând standardele de calitate în domeniile educației și cercetării științifice.

(2) Periodic, universitatea evaluează modul de îndeplinire a standardelor de calitate și a indicatorilor proprii de performanță.

Art. 76. Programele de studii universitare.

(4) Pentru fiecare ciclu universitar organizat senatul aprobă un regulament de organizare și funcționare, în acord cu standardele naționale și internaționale de calitate.