Formulare, contracte, taxe, burse

Facultatea de Științe Economice (FSE)

Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA)


Formulare tipizate

Fișe de înscriere la studii universitare de licență / masterat / postuniversitare

Formulare cereri

 • Cerere de echivalare note - FSE : PDF
 • Cerere de recunoaștere a creditelor transferabile ECTS - FSE: PDF
 • Cerere de echivalare note - FSJA : PDF
 • Cerere de recunoaștere a creditelor transferabile ECTS - FSJA: PDF
 • Cerere FSE PDF
 • Cerere FSJA PDF
 • Cerere eliberare diplomă licență PDF
 • Cerere eliberare diplomă master PDF
 • Cerere eliberare certificat de atestare a competențelor profesionale PDF
 • Cerere eliberare duplicat acte studii PDF
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal PDF
 • Cerere eliberare adeverinta de autenticitate PDF
 • Cerere eliberare diploma absolvire postuniv PDF
 • Cerere student UAO PDF
 • Cerere sustinere licenţă pentru absolvenţi externi PDF
 • Cerere de mobilitate PDF
 • Cerere modificare nume PDF
 • Fişă de lichidare PDF

Contracte de studii

Facultatea de Științe Economice

Studii universitare de licență
Programul de studii: Management
Contract de studii: DOC

Programul de studii: Contabilitate și informatică de gestiune
Contract de studii: DOC

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Studii universitare de licență
Programul de studii: Administrație publică
 • Contract de studii: DOC
Programul de studii: Drept
 • Contract de studii: DOC
Programul de studii: Poliție locală
 • Contract de studii: DOC

  Studii universitare de masterat
  Programul de studii: Științe penale și criminalistică
  • Contract de studii: DOC
  Programul de studii: Managementul resurselor umane
  • Contract de studii: DOC
  Programul de studii: Managementul organizațiilor publice
  • Contract de studii : DOC
  Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
  Contract de studii postuniversitare FSE: DOC

  Contract de studii postuniversitare FSJA: DOC


  Regimul taxelor

  Decizie privind regimul taxelor în cadrul Universității Agora din municipiul Oradea (Începând cu anul universitar 2023/2024) PDF

  DECIZIE PRIVIND REGIMUL TAXELOR ÎNCEPÂND CU ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 PDF

  Extras din Hotărârile Senatului Universităţii Agora

  În schimbul serviciilor prestate de universitate, studentul va plăti o taxă anuală de şcolarizare. Taxa se achită la casieria universităţii, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 17:00, studentului fiindu-i eliberată dovada plăţii (chitanţa). Taxele se pot achita și online, în contul universității, deschis la TechVentures Bank, Sucursala Oradea, IBAN: RO70BFER248000010917RO01.

  Modalitatea de plată este la alegerea studentului.

  La achitarea primei rate a taxei de şcolarizare studentul trebuie să încheie un contract de studii cu universitatea, prin care se stabilesc în mod reciproc drepturile şi obligaţiile părţilor.

  Pentru fiecare zi de întârziere peste termenul maxim al scadenţei se aplică o majorare de 0,1%/zi asupra sumei neachitate, fără să fie necesară punerea în întârziere.

  În temeiul taxei de şcolarizare, studentul are dreptul de a se prezenta la cursuri şi seminarii şi de a participa în mod gratuit la un examen pentru fiecare disciplină (examenul din sesiune).

  Taxa pentru studierea disciplinelor facultative este de 20 euro/disciplină. Această taxă se achită în lei la cursul zilei. Taxa pentru prima re-examinare este de 20 euro/examen, respectiv 30 euro/examen pentru a doua re-examinare. Aceasta se va achita integral, înaintea fiecărei sesiuni, sau înaintea fiecărui examen planificat, cel mai târziu cu o zi inainte de data examenului. În contul acestei taxe studentul poate fi examinat o singură dată, la aceeaşi disciplină.

  Întreruperea de studii în orice fază, înainte de susţinerea examenului de licenţă apare ca o excepţie. Ca urmare, taxa de școlarizare pentru anul în care s-a produs întreruperea nu se restituie și nici nu se transferă pentru un an ulterior.
  Pentru restituirea documentelor originale aflate în dosarul studentului, în caz de retragere, la mai mult de un an de la abandonarea în fapt a studiilor, se va achita o taxă de arhivare de 50 lei/an.


  Pentru înscrierea la examenul de licenţă/disertaţie se achită o taxă de procesare a dosarului, stabilită de către Consiliul de administrație al universității.

  Taxele se achită în lei, la cursul oficial al B.N.R. din ziua plăţii, la casieria universității, sau prin transfer bancar.

  Regulamentul de burse PDF

  Universitatea Agora, ca instituţie particulară de învăţământ superior şi-a propus, încă de la înfiinţare, să stimuleze studenţii pentru performanţele lor la învăţătură, sau să-i sprijine pe cei cu nevoi speciale. Universitatea Agora acordă burse şi ajutoare sociale studenţilor săi de la ciclurile de studii universitare de licenţă.

  Senatul Universităţii Agoraa hotărât ca studenţii să poată beneficia de trei categorii de burse:

  · bursă Agora;

  · bursă de merit;

  · bursă socială.

  Bursa Agora

  Pentru a încuraja spiritul de competitivitate, Senatul Universităţii Agoraa hotărât acordarea burselor pentru studenţii cei mai merituoşi.

  Bursa de studiu Agora se atribuie prin concurs, în funcție de o serie de criterii de performanță stabilite de Senatul UAO şi acoperă integral taxa de şcolarizare pe anul universitar în curs.

  Condiţii de primire: candidaţii trebuie să se prezinte la concursul organizat de universitate, în sesiunile de admitere.

  Condiţii de păstrare: student integralist (promovarea tuturor examenelor în sesiunea de examene gratuită) și media generală pentru fiecare semestru să fie mai mare de 7 (şapte).

  Nepromovarea unui examen în sesiunea de examene gratuită, sau media generală pentru fiecare semestru mai mică de 7 (şapte) atrage după sine pierderea bursei.

  Bursa socială

  Pe lângă Bursele Agora, universitatea mai oferă studenţilor care provin din familii cu venituri modeste, dar cu rezultate bune, burse sociale la începutul fiecărui an universitar.

  Bursa socială acoperă 50% din cuantumul taxei de şcolarizare. Restul de plată din cuantumul taxei se va achita în cel mult 3 (trei) rate eşalonate.

  Bursele sociale se atribuie pe baza dosarelor depuse în perioada 15-30 septembrie a fiecărui an universitar şi aprobate, pe baza criteriilor specifice stabilite de Consiliul de administrație al UAO şi acoperă 50% din cuantumul taxei de şcolarizare pe anul universitar în curs.

  Condiţii de primire: candidaţii trebuie să depună un dosar ce va conține cererea de acordare a bursei sociale şi înscrisuri care fac dovada venitului net.

  Condiţii de păstrare: student integralist (promovarea tuturor examenelor până la încheierea anului universitar în curs) și depunerea dosarului de bursă socială la termenul stabilit (perioada 15-30 septembrie a fiecărui an universitar)

  Bursa de merit

  Pentru a încuraja spiritul de competitivitate, Senatul Universităţii Agora a hotărât acordarea unor burse de merit pentru studenţii care obțin rezultate foarte bune pe parcursul unui an universitar, burse care acoperă integral taxele de şcolarizare.

  După o atentă analiză a situaţiei școlare a studenţilor care au obţinut minim media 9 (nouă) la sfârşitul anului universitar, Senatul Universităţii Agora acordă burse de merit acelora dintre ei care au obţinut cea mai mare medie din anul lor de studiu, pentru fiecare program de studiu și care s-au distins prin activitatea profesională și extrașcolară.

  Condiţii de primire: pentru studenţii integralişti, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură la sfârşitul anului universitar anterior celui în care se solicită bursa de merit, se acordă bursă studentului/ei care a obţinut cea mai mare medie din anul respectiv, medie care trebuie să fie mai mare de 9,00 (nouă).

  Art.12. Condiţii de păstrare: student integralist (promovarea tuturor examenelor în sesiunea de examene gratuită) şi media generală pentru fiecare semestru mai mare de 9,00 (nouă).

  Nepromovarea unui examen în sesiunea de examene gratuită şi media generală pentru fiecare semestru mai mică de 9,00 (nouă) atrage după sine pierderea bursei.

  În cazul în care în anul universitar curent există o altă medie mai mare, în anul universitar următor bursierul pierde de asemenea bursa de merit.