UAO Documents

Baza legislativă privind funcţionarea şi acreditarea

 • Legea învăţământului superior nr. 199/2023 PDF
 • Codul drepturilor si obligațiilor studentului PDF
 • Legea educaţiei naţionale/Legea nr. 1/2011 (actualizată SEPTEMBRIE 2022):  PDF
 • Legea nr. 59/2012 privind înfiinţarea/acreditarea Universităţii Agora din municipiul Oradea:  PDF
 • Legea 206_2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifică și în activitatea didactică sintac martie 2021 invigoare din martie 2016 PDF
 • Confirmare rector prin OMECTS nr. 3887/02.05.2012 (Prof.univ.dr. Ioan Dzițac, mandatul 2012-2016): PDF
 • Confirmare rector prin OMECTS nr. 3710/28.04.2016  (Prof.univ.dr. Ioan Dzițac, mandatul 2016-2020): PDF
 • Confirmare rector prin OMEC nr. 3790/20.03.2020 (Prof.univ.dr.ing. Mișu-Jan Manolescu,  mandatul 2020-2024): PDF
 • Codul de etică și integritate academică UAO PDF
 • Codul de etică și deontologie profesională universitară UAO PDF
 • Hotărârea privind divizarea FDSE în două facultăți începând cu 2015-2016: PDF
 • Hotarare de Senat privind aprobarea restructurării UAO incepand  cu anul universitar 2015-2016 PDF
 • Planul strategic UAO 2020-2025 PDF
 • Strategia FSJA 2021 – 2025 PDF
 • Strategia FSE 2021 – 2025 PDF
 • Legea_59_2012 priv_infiintarea_UAO PDF
 • Legea_288-2004 (actualizat 2022) PDF
 • GDPR_CELEX_32016R0679_RO_TXT PDF
 • Codul de conduită pentru preventia si sanctionarea incidentelor antisemite UAO 28.06.2022 PDF

Pentru informații oficiale actualizate cu privire la COVID-19 vă rugăm să consultați site-urile oficiale:

Cadru normativ - acte de studii

 • HG_607_2014_conţinut_format_acte_studii_ciclul I PDF
 • HG_728_2016_conţinut_format_acte_studii_ciclul II PDF
 • Ordin 3067-2020_Norme metodologice pentru vizarea actelor de studii PDF
 • Ordin 3714-2018 (reactulizat 2020)_Regulament de organizare, funcţionare şi operaţionalizare RMUR PDF
 • Ordin 5272-2015 (reactulizat 2017) Procedura de aprobare a necesarului de formulare tipizate PDF
 • Ordin-MEC-4156-din-2020-Regulament-privind-regimul-actelor-de-studii-si-al-documentelor-universitare PDF
 • OUG_42_2015_Dreptul_absolv_la_acte de studii_recunoscute  PDF

Cadru normativ- activitate studentească

 • OM_650_2014 Metodologie cadru_centre_consiliere_si_orientare_in_cariera_CCOC PDF
 • OM_3666_2012_CODUL_DREPTURILOR_OBLIGATIILOR_STUDENTILOR PDF
 • OM_3952_2012_FINALIZARE_SITUATII_SPECIALE_art361_LEN PDF

Cadru normativ - asigurarea calității

 • HG 577-2017_calificărilor şi titlurilor PDF
 • Legea 87_2006 pt aprob OUG75_2005 privind asigurarea calităţii educaţiei PDF
 • Ordin 3131-2018_includere cursurilor de etică şi integritate academică PDF
 • Ordin 3475-2017 (modificari + completari 2019)_Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor RNCIS PDF
 • Ordin 5146-2019_aplicarea generalizata a Sistemului european de credite transferabile PDF
 • Ordin comun nr. 3.235_93_4.02.2021_COVID PDF
 • Ordinul 4697-2019 _Metodologie privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare_Dir 2005_36_CE PDF
 • Oug 141-2020_instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ PDF

Cadru normativ- studii universitare de licență

 • HG 650/2023 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023-2024 PDF
 • Ordin 3693/2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în învățământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licență, de master și de doctorat PDF
 • Ordin 3691/2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire, licență/diplomă și disertație PDF
 • Ordin 4020-2020_derogarea de la prevederile legale în domeniul învăţământului superior, pe durata stării de urgenta PDF
 • OUG Nr.99/2021_modificare acte normative din domeniul învăţământului PDF
 • Ordin 3131-2018_includerea în planurile de învăţământ a cursurilor de etică și integritate academică PDF
 • OUG 58 - 2020_luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ PDF

Cadru normativ - studii universitare de master

 • HG 651/2023 - privind aprobarea domeniilor și programelor de studii universitare de master acreditate și a numărului maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2023-2024 PDF
 • Ordin 3693/2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în învățământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licență, de master și de doctorat PDF
 • Ordin 3691/2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire, licență/diplomă și disertație PDF
 • OUG 58 - 2020_luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ PDF
 • Ordin 3131-2018_includerea în planurile de învăţământ a cursurilor de etică și integritate academică PDF
 • Hotărâre Nr. 404_2006 din 29.03.2006  privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat PDF
 • Ordin 4020-2020_derogarea de la prevederile legale în domeniul învăţământului superior, pe durata stării de urgenta PDF
 • ORDIN MEC_MS_4267_2020 din 18,19 mai 2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS CoV 2 PDF
 • ORDIN Nr. 4206_2020 din 6 mai 2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului superior din România PDF

Cadru normativ - studii postuniversitare

 • Ordin 4750-2019 (reactualizat 2021)_Metodologiei-cadru de organizare si înregistrare a programelor postuniversitare PDF
 • Ordin Nr. 3063_2020 din 16 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea OMEN 4750_2019 Metodologiei-cadru - organizare și înregistrare postuniv PDF

Cadru normativ- mobilități

 • Anexa HG_780_2015_Strategia naţionala privind imigraţia 2015-2018 şi Planului de acţiune pe anul 2015 PDF
 • Ghid-ECTS PDF
 • HG_453_2011_Implement_progr_schimburi_studii_univ__in_Europa Centrala_CEEPUSIII PDF
 • HG_780_2015_Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 PDF
 • HOTĂRÂRE Nr. 405_2017 din 31 mai 2017 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017-2020 PDF
 • OM-3223-2012_Metodologie recunoastere perioade de studii efectuate in strainatate + GRILA PDF
 • OMEN 3619-2018_Metodologiei privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii PDF
 • ORDIN 3473-2017_Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini PDF
 • ORDIN 5140-2019_Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor PDF
 • ORDIN_5146_2019_ aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile PDF
 • ORDIN_6121_2016_Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii eliberate in strainatate PDF

Cadru normativ - TITLURI DIDACTICE SI DE CERCETARE

 • O.M. 6129_2016 - standarde minimale PDF
 • HG nr. 1.339 din decembrie 2023 Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior PDF
 • HG nr. 56 din 2024 Metodologie-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică PDF
 • ORDIN_6753-2023 Metodologie de recunoastere automata a functiilor didactice PDF


Carta  și Regulamentele aferente

Carta Universității Agora (2024): PDF

 • Aviz MEC Carta (2020): PDF

 Art. 109/Carta 2019. Din prezenta Cartă, cu aprobarea senatului şi avizul CA-UAO, fac parte integrantă, ca anexe, următoarele reglementări normative:

Regulamente

 1. Regulament privind alegerea reprezentantilor studentilor in structurile de conducere si administrative ale UAO 15.09.2020 PDF
 2. Regulament de inmatriculare a studentilor la ciclul de licenta si masterat  11.06.2019 PDF
 3. Regulamentul cercurilor stiintifice studentesti din cadrul FSJA 27.09.2019 PDF
 4. Regulamentul de desfasurare a activitatilor stiintifice studentesti ciclul II- masterat 23.01.2018  PDF
 5. Regulamentul de desfasurare a activitatilor stiintifice studentesti ciclul I- licenta 23.01.2018 PDF
 6. Regulament de organizare si functionare a CCOC din cadrul UAO 12.01.2021 PDF
 7. Regulament de acordare a burselor in cadrul UAO 12.01.2021 PDF
 8. Regulament de organizare, functionare si administrare a bibliotecii UAO 12.01.2021 PDF
 9. Regulamentul de organizare si functionare ALUMNI 12.01.2021  PDF
 10. Regulament de acordare a titlurilor onorifice ,, DOCTOR HONORIS CAUSA”si ,,SENATOR DE  ONOARE”  PDF
 11. Regulament de ordine interioara PDF
 12. Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Administratie al UAO 11.01.2016 PDF
 13. Regulament de organizare si functionare a Senatului UAO 09.04.2021 PDF
 14. Regulament de organizare si functionare al UAO 12.01.2021 PDF
 15. Regulament de utilizare a retelei informatice 23.03.2017 PDF
 16. Regulament privind initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii  de la ciclul de licenta si masterat in cadrul UAO 08.12.2021 PDF
 17. Regulament privind organizarea si functionarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesionala continua 15.09.2021 PDF
 18. Regulamentul de functionare a Consiliului FSJA 09.04.2021 PDF
 19. Regulamentul de organizare si functionare a DSJA 09.04. 2021 PDF
 20. Regulamentul de organizare si functionare a FSJA 10.05.2021 PDF
 21. Regulament  privind regimul actelor de studii si al documentelor  universitare in UAO 2019-2020, 16.06.2020 PDF
 22. Regulament de  recunoastere a studiilor studentilor ca urmare a unor mobilitati la alte universitati din tara si/sau strainatate 11.06.2019 PDF
 23. Regulament privind arhivarea documentelor la UAO 12.01.2021 PDF
 24. Regulament privind ocuparea posturilor didactice auxiliare si a posturilor nedidactice 12.01.2021 PDF
 25. Regulament privind procurarea, pastrarea, folosirea, scoaterea din uz si casarea sigiliilor si a timbrului sec cu Stema RO. si a stampilelor fara Stema Romaniei in UAO 12.01.2021 PDF
 26. Regulamentul de organizare si functionare a secretariatelor UAO 12.01.2021 PDF
 27. Regulamentul îndrumătorului de an din cadrul FSJA pentru programele de studii universitare de licență 02.07.2021 PDF
 28. Regulamentul responsabilului de an in cadrul FSJA 02.07.2021 PDF
 29. Regulament de evaluare a cadrului didactic la nivelul FSJA 08.12.2021 PDF
 30. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta la UAO 13.02.2024 PDF
 31. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de disertatie la UAO 13.02.2024 PDF
 32. Regulament privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2024-2025 in cadrul UAO 13.02.2024 PDF
 33. Regulament privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de master pentru anul universitar 2024-2025 in cadrul UAO 13.02.2024 PDF
 34. Regulament privind desfasurarea practicii pentru studentii UAO 02.07.2021 PDF
 35. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in baza ECTS pentru anul universitar 2023-2024 PDF
 36. Regulament de selectare prin concurs a directorului general administrativ al UAO 22.01.2015 PDF
 37. Regulament de evaluare a cadrului didactic la nivelul FSE 08.12.2021 PDF
 38. Regulamentul de functionare a Consiliului FSE 09.04.2021 PDF
 39. Regulamentul de organizare si functionare a DSE 09.04. 2021 PDF
 40. Regulamentul de organizare si functionare a FSE 10.05.2021 PDF
 41. Regulament privind examinarea si notarea studentilor in cadrul UAO 20.09.2022 PDF
 42. Regulamentul responsabilului de an in cadrul FSE 02.07.2021 PDF
 43. Regulamentul cercurilor stiintifice studentesti din cadrul FSE 27.09.2019 PDF
 44. Regulamentul îndrumătorului de an din cadrul FSE pentru programele de studii universitare de licență 02.07.2021 PDF
 45. Regulament privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de master 20.12.2019 PDF
 46. Regulament privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de licenta 20.12.2019 PDF
 47. Regulamentul privind sistemul european de credite transferabile ECTS/SECT 20.12.2019 PDF
 48. Regulamentul privind evaluarea cadrelor didactice 25.11.2021 PDF
 49. Regulamentul comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii 20.01.2020 PDF 
 50. Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Etica din cadrul UAO 16.06.2022 PDF
 51. Regulament privind organizarea, functionarea si finantarea cercetarii stiintifice la nivelul UAO PDF

Metodologii 

 1. Metodologia privind alegerea decanilor din UAO 11.12.2019 PDF
 2. Metodologia proprie referitoare la procesul de constituire si de alegere a structurilor si functiilor de conducere la nivelul UAO pentru perioada 2024-2029 14.09.2023 PDF
 3. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice in cadrul UAO 13.02.2024 PDF
 4. Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de promovare in  cariera didactica 13.02.2024 PDF
 5. Metodologia privind recunoasterea in UAO  a functiillor  didactice din invatamantul universitar obtinute in institutii de invatamant universitar acreditate din strainatate 23.01.2024  PDF
 6. Metodologia privind recunoasterea in UAO a diplomei de doctor si a titlului de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional, obtinute in strainatate  08.10.2019 PDF
 7. Metodologie privind mentinerea calitatii de titular a cadrelor didactice dupa implinirea varstei de pensionare de 65 de ani in cadrul UAO 10.05.2017  PDF
 8. Metodologia privind desfasurarea practicii de specialitate aplicabila studentilor FSJA 29.09.2022 PDF
 9. Metodologia privind desfasurarea practicii de specialitate aplicabila studentilor FSE 29.09.2022 PDF

Proceduri 

 1. Procedura de recunoastere a creditelor de studii si a rezultatelor obtinute in cadrul mobilitatilor la nivelul FSJA 07.04.2020 PDF
 2. Procedura  de promovare  a studentilor dintr-un an de studii in altul, in functie de creditele de studii ECTS acumulate 11.06.2019 PDF
 3. Procedura  de recunoastere-echivalare nota valabila incepand cu anul universitar 2022-2023 la FSJA 10.10.2022 PDF
 4. Procedura de atribuire si indrumare a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare din cadrul FSJA  30.07.2021 PDF
 5. Procedura de management  si solutionare a reclamatiilor si contestatiilor candidatilor si a studentilor 20.09.2022 PDF
 6. Procedura de verificare a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare prin sistemul de detectarea similitudinii la nivelul FSJA 13.02.2024  PDF
 7. Procedura privind organizarea activitatii didactice pentru studiile universitare de licenta 12.01.2021 PDF
 8. Procedura de elaborare a planurilor de invatamant pentru programele de studii din UAO 23.03.2017 PDF
 9. Procedura de evaluare  interna a programelor de studii de licenta si masterat in cadrul FSJA 08.12.2021 PDF
 10. Procedura de evaluare a examenului de  disertatie in cadrul  FSJA 10.05.2021 PDF
 11. Procedura de evaluare a examenului de licenta in cadrul  FSJA 10.05.2021 PDF
 12. Procedura privind accesul studentilor la spatii wireless si la calculatoarele universitatii 16.06.2022 PDF
 13. Procedura de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice in cadrul FSJA 11.03.2022 PDF
 14. Procedura privind angajarea pe o perioada determinata a personalului didactic si de  cercetare asociat in cadrul  FSJA 09.03.2017  PDF
 15. Procedura de raportare a activitatilor didactice desfasurate in cadrul FSJA 10.05.2021 PDF
 16. Procedura de evaluare a cadrelor didactice de catre studenți in cadrul FSJA 02.07.2021 PDF
 17. Procedura de evaluare a cadrului didactic de catre directorul DSJA 02.07.2021  PDF
 18. Procedura de evaluare colegiala a cadrelor didactice din D.S.J.A 02.07.2021 PDF
 19. Procedura de autoevaluare a cadrului didactic in cadrul FSJA 02.07.2021 PDF
 20. Procedura privind organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2024-2025 la FSJA 13.02.2024 PDF
 21. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSE 13.02.2024 PDF
 22. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSJA 13.02.2024 PDF
 23. Procedura de finalizare a studiilor universitare de master in cadrul FSE 13.02.2024 PDF
 24. Procedura de finalizare a studiilor universitare de master in cadrul FSJA 13.02.2024 PDF
 25. Procedura de promovare a doi ani de studii intr-un singur an universitar pentru studentii de la ciclul de studii universitare de licenta din cadrul UAO 26.07.2021 PDF
 26. Procedura de sondare periodica a opiniei studentilor cu privire la satisfactia acestora in ceea ce priveste procesul educational, serviciile studentesti si infrastructura oferite de universitate in cadrul FSJA 02.07.2021 PDF
 27. Procedura de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice in cadrul FSE 11.03.2022 PDF
 28. Procedura de atribuire si indrumare a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare din cadrul FSE  30.07.2021 PDF
 29. Procedura de autoevaluare a cadrului didactic in cadrul FSE 02.07.2021 PDF
 30. Procedura de evaluare a cadrului didactic de catre directorul DSE 02.07.2021 PDF
 31. Procedura de evaluare a examenului de disertatie organizat in cadrul FSE 10.05.2021 PDF
 32. Procedura de evaluare colegiala a cadrelor didactice din D.S.E 02.07.2021 PDF
 33. Procedura de sondare periodica a opiniei studentilor cu privire la satisfactia acestora in ceea ce priveste procesul educational, serviciile studentesti si infrastructura oferite de universitate in cadrul FSE 02.07.2021 PDF
 34. Procedura de evaluare a cadrelor didactice de catre studenți in cadrul FSE 02.07.2021 PDF
 35. Procedura de evaluare a examenului de licenta organizat in cadrul FSE 10.05.2021 PDF
 36. Procedura privnd examinarea si notarea studentilor FSJA 29.09.2022 PDF
 37. Procedura privnd examinarea si notarea studentilor FSE 29.09.2022 PDF
 38. Procedura privind organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2024-2025 la FSE 13.02.2024 PDF
 39. Procedura privind angajarea pe o perioada determinata a personalului didactic si de cercetare asociat in cadrul FSE 23.03.2017 PDF
 40. Procedura de verificare a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare prin sistemul de detectarea a similitudinii la nivelul FSE 13.02.2024 PDF
 41. Procedura de recunoastere-echivalare nota valabila incepand cu anul universitar 2022-2023 la FSE 10.10.2022 PDF
 42. Procedura de elaborare si actualizare a fiselor de disciplina aferente programelor de studii din UAO 27.09.2019 PDF
 43. Procedura de recunoastere a creditelor de studii si a rezultatelor obtinute in cadrul mobilitatilor la nivelul FSE 07.04.2020 PDF
 44. Procedura de evaluare interna a programelor de studii de licenta si masterat in cadrul FSE 08.12.2021 PDF
 45. Procedura privind organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2024-2025 la FSJA 13.02.2024 PDF
 46. Procedura privind organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2024-2025 la FSE 13.02.2024 PDF
 47. Procedura privind organizarea activitatii didactice pentru studiile universitare de master 12.01.2021 PDF

Rapoarte ale rectorului

 Rapoarte privind starea UAO

 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2013 (2014) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011): PDF
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2014 (2015) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011): PDF
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2015 (2016) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2016 (2017) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011): PDF
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2017 (2018) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011): PDF
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2018 (2019) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2019 (2020) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011): PDF
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2021 (2021) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011): PDF
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2022 (2022) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011): PDF

Rapoarte ale rectorului privind  extinderea relațiilor internaționale

 • Raportul rectorului asupra vizitei de lucru în China (12-23 mai 2013): PDF
 • Raportul rectorului asupra vizitei de lucru în India (17-24 ianuarie  2014): PDF

SENAT

Comisiile permanente ale Senatului: PDF

RAPOARTE:

Decizie privind componenta Comisiei CEAC FSE PDF

Decizie privind componenta Comisiei CEAC FSJA PDF

RAPORT DE EVALUARE INTERNA A CALITATII PE ANUL UNIVERSITAR FSE 2021-2022 26.10.2022 PDF

RAPORT DE EVALUARE INTERNA A CALITATII PE ANUL UNIVERSITAR FSJA 2021-2022 11.11.2022 PDF

RAPORT DE EVALUARE A CALITĂȚII PE ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 13.12.2022 PDF

RAPORT DE AUDIT INTERN PE ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 13.12.2022 PDF

RAPORT DE EVALUARE A CALITĂȚII PE ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 08.12.2021 PDF

RAPORT DE AUDIT INTERN 2021 PDF

RAPORT DE AUDIT EXTERN 2021 PDF

RAPORT DE EVALUARE A CALITĂȚII PE ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 16.12.2020 PDF

MANUALUL CALITĂȚII 01.01.2020 PDF